Conservator Academy – Seminarium

Här presenterar vi kort de föreläsare och föreläsningar som kommer att vara med på vårt seminarium den 14-15 mars, 2018.

Klicka här för att komma till programmet.

 

Troed Troedson: Bygger vi för framtiden – eller bygger vi fast oss? Visioner och funderingar kring samhällsutvecklingens viktigaste och mest konkreta del.

Under seminariet 14-15 mars får vi möta Troed Troedson som är föreläsare, konsult och som arbetar med utvecklingsfrågor i stora organisationer.

Troeds två huvudfrågor under föreläsningen den 15 mars kommer handla om vad det är som kännetecknar en framgångsrik strategi, samt vilka grundläggande komponenter som krävs för att nå framgång. Troed menar att vi är i slutet av det så kallade kunskapssamhället och att organisationer nu måste finna nya vägar för att nå framgång. Han menar att det blir allt viktigare för organisationer att förstå helheten, snarare än att specialisera sig, samt att arbeta agilt snarare än att arbeta på ett mer långsiktigt plan – med tanke på den rådande samhällsutvecklingen.

 

Erica Bloom: Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa – vad säger mätdata och varför är det så svårt att hitta samband mellan föroreningar och hälsosymtom?

Under den första dagen av vårt seminarium den 14-15 mars kommer Erica Bloom hit och delar med sig av sina kunskaper kring byggnadsrelaterad ohälsa. Erica har en lång bakgrund inom mikrobiologi, bland annat har hon doktorerat vid den medicinska fakulteten i Lund, varit styrelseledamot i SWESIAQ och sitter för närvarande i styrelsen för PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursexpert-grupp).

Under det senaste decenniet har Erica arbetat på IVL Svenska Miljöinstitutet där hon jobbar med olika projekt inom innemiljö och arbetsmiljö. I sitt arbete har hon bland annat utvärderat saneringsmetoder för mögelskadat byggmaterial, kartlagt luftkvalitet i passivhus och testat kritiskt fukttillstånd för nya byggmaterial ämnade för den europeiska byggprodukts-marknaden. Hon har även utvärderat kontaminering av ventilationssystem i kontor och utvecklat provtagningsstrategier för endotoxin-mätningar vid biogasanläggningar. Just nu driver Erica ett FORMAS-finansierat longitudinellt projekt om luftvägshälsa i Stockholmsskolor där det bland annat görs hälsoundersökningar av barn i mellanstadiet. Hälsoenkäterna utvärderas och relateras till skolbyggnadens konstruktion, skick och mikrobiom samt närvaro av olika typer av endotoxin och glukaner.

 

Kaisa Svennberg: Miljöbyggnad 2018 – Hur kan det bidra till ett hållbarare byggande?

Kaisa Svennberg arbetar som byggnadsfysiker på RISE. I sitt dagliga arbete sysslar Kaisa bland annat med informationsinsatser samt skapar möjligheter för intressanta forskningssamarbeten som är relevanta för hennes avdelning byggnadsfysik. Tidigare har Kaisa varit lärare och forskat inom fukt på Lunds tekniska högskola samt arbetat med miljöcertifieringar och hållbarhet inom byggbranschen.

Kaisa kommer vara moderator under den andra dagen av vårt kommande seminarium i mars. Under dagen kommer hon även att berätta om Miljöbyggnad 2018 – ett frivilligt certifieringssystem som säkerställer hållbara byggnader. Hon kommer gå igenom dess fördelar och nackdelar, förklara hur systemet bedriver hållbarheten framåt samt belysa de möjligheter som finns med att använda systemet.

 

Felicia Nipstrand: Skolans egenkontroll och förebyggande arbete – Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö.

Felicia Nipstrand arbetar på miljöförvaltningen och har under de senaste 1,5 åren varit ansvarig för hälsoskyddstillsynen i Stockholms förskolor och skolor. I hennes dagliga arbete ingår bland annat att planera för tillsyn och projekt, ta fram statistik och att möjliggöra för sina kollegor att utföra inspektioner ute på skolorna runt om i Stockholm.

Under vårens seminarium kommer Felicia att förklara för oss hur man som verksamhetsutövare kan uppnå en god egenkontroll med hjälp av några enkla verktyg. Hon kommer också berätta vilka krav miljöförvaltningen ställer på verksamhetsutövare för att handläggningen ska bli så smidig som möjligt, samt vad dom som myndighet förväntar sig för återkoppling när det handlar om fuktskador i byggnaden.

 

Steven Nordin: Den senaste forskningen kring hälsoeffekter kopplat till inomhusmiljö

Hur vanlig är byggnadsrelaterad ohälsa? Detta är en av flera frågor som Steven Nordin, professor i psykologi på Umeå Universitet, kommer ge oss svar på under vårens seminarium.

Steven, som har en bakgrund inom både sensorisk psykologi och neuropsykologi, har under de senaste 15 åren forskat kring byggnadsrelaterade frågor och särskilda miljökänsligheter. Under seminariet i mars 2018 kommer Steven att berätta om sin forskning och föra diskussioner kring byggnadsrelaterad ohälsa. Bland annat kommer han berätta om vilka underliggande mekanismer som kan förklara byggnadsrelaterad ohälsa, vilka som är de vanligaste hälsobesvären och hur personens livskvalitet påverkas av dessa. Han kommer även föra diskussion kring hur stor risken är att även andra former av ohälsa utvecklas.

 

Lars Olsson: Fasader är inte täta mot slagregn! Hur mycket läcker in och varför? Hur ska man göra? Klimatanpassa välisolerade konstruktioner! Hur kan man göra?

Under dag två av vårt seminarium i mars 2018 kommer Lars Olsson hit till oss! Lars har en 17-årig anställning inom RISE, där han bland annat arbetat med skadeutredningar och mätningar, både i fält och i laboratorium när det gäller fukt, regntäthet, lufttäthet och innemiljö. Han är även doktorand på Chalmers sedan 2012 och planerar att doktorera inom det närmsta halvåret.

Lars kommer berätta för oss om sin pågående forskning som handlar om regninträngning i fasader och ytterväggar, samt hur vi kan dimensionera väggar på rätt sätt för att undvika inläckage. Han kommer också diskutera problematiken kring energibesparande och välisolerade byggnader i kombination med det förändrade klimatet.

 

Anders Kumlin: Vad säger Folkhälsomyndigheten när det gäller luftkvalitet i byggnader? Hur mäter vi emissioner och partiklar rent praktiskt? Hur ser det ut i nya byggnader?

Fuktkonsulten Anders Kumlin har arbetat med fuktproblem i byggnader och konstruktioner sedan 80-talet. Som styrelseordförande på Fuktcentrum i Lund är Anders även väl förtrogen med relaterad forskning och regelverk kring ämnet.

Under vårens seminarium om fukt och inomhusmiljöproblem kommer Anders berätta för oss om vad Folkhälsomyndigheten säger om luftkvalitet i byggnader. Han kommer gå igenom existerande regelverk, tala från egna erfarenheter och rent praktiskt gå igenom hur vi kan mäta emissioner och partiklar i byggnader och konstruktioner. Presentationen blir en härlig mix av teori, praktik och Anders egna erfarenheter.

 

Anders Lundin: Att utreda inomhusmiljöproblem systematiskt och förankrat hos brukaren – Uppdaterad version av SWESIAQ-modellen och hur den kan användas.

Anders Lundin, en av våra talare på det kommande seminariet, har en lång erfarenhet av att arbeta med och utreda inomhusmiljöproblem. Anders, som numera är pensionär har i alla sina olika yrkesroller undersökt faktorer som påverkar hur människor mår. Under seminariet kommer Anders att berätta om hur man på ett systematiskt sätt kan utreda inomhusmiljöproblem hos brukaren – med hjälp av den så kallade SWESIAQ-modellen.

SWESIAQ-modellen är resultatet av två års forskning kring inomhusmiljö och vilka faktorer som kan påverka människors hälsa. Modellen består av ett dokument på ca 40 sidor och beskriver hur man systematiskt kan utreda inomhusmiljö på ett brukar-förankrat sätt genom att följa en viss rutin. Arbetsgruppen som tog fram modellen leddes av Anders och bestod av bland annat en specialistläkare, en kemist, en ventilationsexpert och andra inomhusmiljöexperter.