Conservator hjälper dig att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning som garanterar ett fuktsäkert byggande enligt ByggaF-metoden. Och vi är gärna med redan i planeringsfasen, så allt blir rätt från början till slut. Med mätningar och dokumentation ger vi dig fakta under hela byggprocessen.

Fuktgranskning av bygghandlingar

Om projekteringen redan är i slutfasen när Conservator kommer in i bilden kan vårt arbete handla om ren granskning av ritningar och andra handlingar som bedöms som viktiga ur fuktsynpunkt. Beställare kan vara antingen en byggherre eller en entreprenör, beroende på entreprenadform.

Fuktplaner

En fuktplan är ofta följden när det finns en fuktsäkerhetsbeskrivning i ett byggprojekt. Byggherren kräver enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen att entreprenören ska ha en fuktplan där han redovisar hur fuktfrågor kommer hanteras under produktionsskedet. Fuktplanen handlar om hantering och förvaring av material, mottagningskontroller, fuktmätningar, uttorkningsklimat mm, men ska även redovisa för hur eventuella läckage och andra fuktskador hanteras. Likaså ska entreprenörens egenkontroller modifieras med beaktande av de moment som är viktiga ur fuktsynpunkt. Conservator kan upprätta fuktplaner dels för specifika projekt och dels mer generella som entreprenören kan arbeta efter i olika sorters projekt.

Fuktronder-Fuktkontroller

Entreprenören bör utse en fuktsäkerhetsansvarig på arbetsplatsen som ser till att fuktplanen följs. Detta görs enklast genom att fuktronder-fuktbesiktningar, utförs på arbetsplatsen med jämna mellanrum. Fuktronderna kan utföras med hjälp av speciella checklistor som finns i ”ByggaF-metoden för fuktsäker byggprocess” (Kristina Mjörnell). Conservator kan gå in och hjälpa entreprenören utföra sina fuktronder, men kan även göra fuktkontroller åt byggherren för att se till att det blir rätt gjort.